IT-Styring

For mange virksomheder er it-understøttelsen vital for virksomhedens drift. Det er derfor vigtigt at it såvel forstår og understøtter forretningen. En robust it-styring tager udgangspunkt i forretningsstrategien og kobler denne med it-strategien gennem en velfungerende IT-governance. IT-governancen retter sig således mod det strategiske niveau og det operationelle niveau.
På det operationelle IT-niveau drejer det sig om at have styr på overordnede programmer og projekter, programudvikling, it-drift, it-infrastruktur og it-sikkerhed.

IT-STRATEGI

STRATEGISK SAMMENHÆNG

IT er en integreret del af alle virksomheder, og vil ofte være kritisk for virksomhedens samlede drift. IT-strategien sikrer at der til stadighed er sammenhæng mellem de forretningsmæssige tiltag og it-understøttelsen.

IT-strategien kan sjældent stå alene, og skal altid understøtte forretningsstrategien.

IT-strategien bør opdateres minimum hvert 3 år.


IT-GOVERNANCE

EFFEKTIV STYRING

Med it-strategien som styrende ramme, skal it-organisationen levere de beskrevne ydelser. Styringen og kontrollen af disse ydelser sikres gen-nem en samlet it-governance, hvor såvel større programmer og projek-ter gennemføres samtidig med, at it-infrastrukturen og it-drift justeres.

It-governance styrker koordinering af it-indsatsen med forretningen, hvor der er fokus på værdiskabelse og leveringsevne.

IT-DRIFT OG SUPPORT

SIKKER OG STABIL DRIFT

Et væsentligt fundament for it-under-støttelsen af en virksomhed er sikker og stabil drift. Der bør fokuseres på dette via daglig kontrol og overvågning af logs, alarmer og kapacitetsindika-torer.

Endvidere bør det sikres at der er robuste back-up og recovery processer, kapacitetsovervågning og tilpasning samt patch management.

Support vedrørende it-anvendelsen til forretningen kan med fordel styres og kontrolleres gennem en formaliseret helpdesk, hvor supporten leveres efter fastsatte servicemål og serviceaftaler.